Germany   England   France   Netherlands   Austria   Sweden   Spain   Greece   Finland   Italy   Serbia   Turkey   Hungary   Romania   Belgium   Israel   |   German  English
rootsnroutes.eu | rootsnroutes.tv

Rutes i Origens

Associació Rutes i Origens
Els fins de l’associació són:
Promoure el diàleg intercultural i la cohesió social a través de les expressions artístiques.
Promoure la col·laboració entre joves artistes que utilitzin de forma innovadora llenguatges artístics.
Estimular l’emergència de nous llenguatges artístics interdisciplinars.
Difondre i promoure activitats locals i internacionals en l’àmbit artístic i socio-cultural.
Oferir informació i formació als artistes en l’àmbit de la gestió cultural.
Oferir iniciació i formació en la creació i la investigació artística en totes les seves formes.
Crear, facilitar i ampliar les xarxes de contactes entre persones sense accés al món professional i els artistes professionals.
Establir vincles amb organismes o persones relacionades amb aquests àmbits per a col.laborar en activitats artístiques i culturals.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
Formació per a artistes que mostren un interés per a la creació artística interdisciplinar (integració de les arts escèniques, arts plàstiques, audiovisuals, música i multimèdia).
Organització de i participació en residències artístiques locals i internacionals.
Producció i gestió de les actuacions que derivin de les activitats artístiques promogudes per l’associació, incloent-hi la comunicació i la promoció.
Organització i gestió d’accions de mobilitat internacional d'artistes.
Organització de conferències o seminaris relacionats amb les qüestions de l’art i de la comunicació social, així com col·laboració amb activitats similars que organitzin altres organismes.
Gestió, promoció i organització de tot tipus d’activitats lícites que s’incloguin en l’àmbit de l’actuació cultural citada.

Associated Member

A jfc Medienzentrum projectwith national and international partners in the framework of the international ROOTS&ROUTES network.Funded in the framework of the programme „VIELFALT TUT GUT. Youth for Diversity, Tolerance and Democracy" of the German Federal Ministry for Familiy Affairs, Senior Citizens, Women and YouthAnd by the Northrhine-Westfalian youth ministry (MFKJKS NRW)And by the City of CologneUntil May 2008, the project was additionally funded by the EU-Programme CULTURE 2000
ROOTS&ROUTES TV Germany:Sponsors: